Publikationen 2005

 

             

 

Dorn C. / Dorn A. (2005): Sexualdifferenzierungsstörungen. Gynäkologische Endokrinologie 4: 261-270.


Riecher-Rössler A. / Rohde A. (2005): Diagnostic Classification of Perinatal Mood Disorders. In: Riecher-Rössler A, Steiner M (eds) Perinatal Stress, Mood and Anxiety Disorders. From Bench to Bedside. Bibl Psychiatr, Basel: Karger; 173: 6-27.